Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo số 203/TB-QLTTĐT ngày 17/3/2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Đính kèm Thông báo tại đây: Thông báo số 203/TB-QLTTĐT ngày 17/3/2023.
Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp