Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo số 689/TB-CQLTT ngày 29/8/2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp về kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo Thông báo số 670/TB-CQLTT ngày 19/8/2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp

Thông báo số 689/TB-CQLTT ngày 29/8/2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp về kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo Thông báo số 670/TB-CQLTT ngày 19/8/2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp.

Xem chi tiết tại đây./.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp