Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Ngày 04/01/2023, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngày 04/01/2023, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Xem chi tiết tại đây./.

Phòng NVTH
Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp