Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo số 57/TB-QLTTĐT ngày 23 tháng 01 năm 2024 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Thông báo số 57/TB-QLTTĐT ngày 23 tháng 01 năm 2024 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Xem chi tiết Thông báo tại đây./.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp