Chính sách

Một số điểm mới của Luật thanh tra năm 2022 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2023)

Luật Thanh tra số 11/2022/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 14/11/2022 có hiệu lực từ ngày 01/7/2023, quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra: gồm 8 Chương và 118 Điều, thay thế Luật Thanh tra năm 2010 với 12 năm có hiệu lực và được áp dụng.