Thông Báo

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Ngày 13/11/2023, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Thông báo số 1017/TB-QLTTĐT về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.