Thông Báo

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo số 57/TB-QLTTĐT ngày 23 tháng 01 năm 2024 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.