Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp

Quyết định số 111/QĐ-CQLTT ngày 14 tháng 12 năm 2020 về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp.
Xem chi tiết tại đây./.
Phòng NVTH
Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp