Lịch tiếp công dân của Cục QLTT tỉnh Đồng Tháp năm 2023

Lịch tiếp công dân của Cục QLTT tỉnh Đồng Tháp năm 2023.

1. Lịch tiếp công dân

- Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Cục

+ Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tiếp công dân định kỳ vào ngày 01 và ngày 15 hàng tháng. Nếu ngày tiếp công dân định kỳ trùng vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật hoặc ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì việc tiếp công dân sẽ thực hiện vào ngày làm việc kế tiếp.

+ Trong trường hợp Cục trưởng không thể thực hiện việc tiếp công dân theo lịch vì lý do khách quan thì ủy quyền cho 01 Phó Cục trưởng hoặc Trưởng phòng Thanh tra – Pháp chế, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính thực hiện việc tiếp công dân thay Cục trưởng.

- Lịch tiếp công dân thường xuyên

Phòng Thanh tra – Pháp chế thường trực tiếp công dân thường xuyên vào tất cả các ngày làm việc trong tuần.

2. Thời gian, địa điểm tiếp công dân

- Thời gian tiếp công dân:

+ Sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.

+ Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.

- Địa điểm tiếp công dân:

Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp thực hiện việc tiếp công dân tại trụ sở Cục Quản lý thị trường, địa chỉ: Số 60, Đường 30/4, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Thông báo này thay thế Thông báo số 175/TB-QLTTĐT ngày 09/3/2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp thông báo để các cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân được biết./.

Xem chi tiết Thông báo tại đây./.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp