Thông báo Đấu giá tài sản

Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp đăng Thông báo số 12/TB-ĐG ngày 17/01/2023 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp về việc "Đấu giá tài sản".

Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp đăng Thông báo số 12/TB-ĐG ngày 17/01/2023 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp về việc "Đấu giá tài sản".

Xem chi tiết tại đây./.

Phòng NVTH
Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp