Thông báo Đấu giá tài sản

Thông báo số 233/TB-ĐG ngày 07 tháng 11 năm 2023 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp về việc "Đấu giá tài sản".

Thông báo số 233/TB-ĐG ngày 07 tháng 11 năm 2023 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp về việc đấu giá tài sản.

Xem chi tiết Thông báo tại đây./.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp