Thông báo Đấu giá tài sản

Thông báo số 255/TB-ĐG ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp về việc "Đấu giá tài sản".

Thông báo số 255/23/TB-ĐG ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp về việc đấu giá tài sản.

Xem chi tiết Thông báo tại đây./.

 
 
Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp