Thông báo "Đấu giá tài sản"

Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp đăng Thông báo số 124/TB-ĐG ngày 22/7/2022 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp về việc "Đấu giá tài sản".

Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp đăng Thông báo số 124/TB-ĐG ngày 22/7/2022 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp về việc "Đấu giá tài sản".

 

Xem chi tiết thông báo tại đây./.

Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp
Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp