Thông báo "Đấu giá tài sản"

Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp đăng Thông báo số 191/TB-ĐG ngày 03/11/2022 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp về việc "Đấu giá tài sản".

Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp đăng Thông báo số 191/TB-ĐG ngày 03/11/2022 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp về việc "Đấu giá tài sản".

Xem chi tiết tại đây./.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp