Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

2. Tổng số điểm của tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: 90 điểm.

Xem chi tiết tại đây./.

Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp
Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp