Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Xem chi tiết tại đây./.

Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp
Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp