Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngày 09/01/2023, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Xem chi tiết tại đây./.

Phòng NVTH
Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp