Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Ngày 24/05/2023, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.
Xem chi tiết Thông báo tại đây: Thông báo số 439/TB-QLTTĐT ngày 24 tháng 5 năm 2023./.
Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp