Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Ngày 20/09/2023, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.
Xem chi tiết Thông báo tại đây: Thông báo số 851/TB-QLTTĐT ngày 20 tháng 9 năm 2023./.
Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp