Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Xem chi tiết tại đây./.

Phòng NVTH
Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp