Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tái sản.

 

Xem chi tiết tại đây./.

Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp
Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp