Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo số 297/TB-QLTTĐT ngày 10/4/2023 của Cục QLTT tỉnh Đồng Tháp về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản.
Xem chi tiết nội dung Thông báo tại đây./.
Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp