Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Ngày 29/05/2023, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngày 29/05/2023, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Xem chi tiết tại đây./.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp