Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo số 218/TB-QLTTĐT ngày 26 tháng 3 năm 2024 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Thông báo số 218/TB-QLTTĐT ngày 26 tháng 3 năm 2024 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Xem chi tiết Thông báo tại đây./.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp