Thông tư 27/2020/TT-BCT

Thông tư 27/2020/TT-BCT ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường.

Thông tư 27/2020/TT-BCT

Ngày 30 tháng 9 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 27/2020/TT-BCT quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2020. Thông tư này thay thế Thông tư số 35/2018/TT-BCT ngày 12 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường.

Thông tư này quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường, bao gồm:

- Xây dựng, phê duyệt, ban hành Định hướng chương trình kiểm tra, Kế hoạch kiểm tra;

- Tiếp nhận, xử lý thông tin về vi phạm pháp luật hoặc dấu hiệu vi phạm pháp luật và ban hành phương án kiểm tra đột xuất;

- Nội dung, trình tự, thủ tục kiểm tra và xử lý vụ việc vi phạm hành chính;

- Áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính;

- Thẩm quyền, trình tự thực hiện các biện pháp nghiệp vụ.

Đối tượng áp dụng quy định của Thông tư này gồm:

- Cơ quan, đơn vị, công chức Quản lý thị trường.

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường.

Chi tiết văn bản tại đây!

Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp