Tiếp tục quán triệt công chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trong đơn vị

Để thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng trong năm 2023 và các năm tiếp theo đạt hiệu quả, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi liên quan đến tham nhũng, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp vừa phát hành tài liệu nội bộ tuyên truyền “Tìm hiểu một số quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và xử lý phòng, chống tham nhũng” đến toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị thực hiện.

Để thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng trong năm 2023 và các năm tiếp theo đạt hiệu quả, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi liên quan đến tham nhũng, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp vừa phát hành tài liệu nội bộ tuyên truyền “Tìm hiểu một số quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và xử lý phòng, chống tham nhũng” đến toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị thực hiện.

Công chức nghiên cứu tài liệu phòng, chống tham nhũng

Nội dung tài liệu tập trung chủ yếu về các hành vi tham nhũng; Các hành vi bị nghiêm cấm; Nguyên tắc công khai, minh bạch tài sản; Quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn; Quy định về tặng quà và nhận quà tặng; Xử lý hành vi kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực; Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng; Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc áp dụng biện pháp tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển sang vị trí công tác khác; Xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị do mình quản lý, phụ trách; Xử lý người có hành vi tham nhũng;  Xử lý tài sản tham nhũng.

Qua tài liệu tuyên truyền, từng công chức, người lao động Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp đã có nhận thức cao về công tác phòng chống tham nhũng, nhất là công chức lãnh đạo, đảng viên. Mặt khác, nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của tập thể và cá nhân, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị./.

Phòng TTPC
Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp