Chi tiết văn bản

 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Mua sắm tài sản (máy móc, trang thiết bị chuyên dùng) của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp năm 2023

MENU VĂN BẢN